Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt tại tổ đình Thiên Thai