Lãnh đạo Thành ủy vấn an Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn