Chư Tăng chùa Bát Nhã khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch