Công bố quyết định và ra mắt Ban Quản trị chùa Quốc Ân Khải Tường