Hòa thượng Chủ tịch chúc tết chư Tăng, Phật tử đồng bào Khmer tại TP.HCM