Hòa thượng Chủ tịch viếng tháp cố Hòa thượng Thích Nhật Quang tại tổ đình Hội Sơn