Hội nghị Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự kỳ họp thứ 7 – khóa VIII