Phái đoàn Kyabje Yongzin Ling Rinpoche vấn an và đảnh lễ Hòa thượng Chủ tịch tại chùa Quốc Ân Khải Tường